UPI QR Maker


UPI QR Maker

କାରବାର ମୂଲ୍ୟ

0%
ସମସ୍ତ UPI ଆପ୍ସକୁ ସମର୍ଥନ କରେ |

ତୁମର ବିକ୍ରୟକୁ ସହଜରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ତୁମର UPI QR ସୃଷ୍ଟି କର |

ଆପଣଙ୍କର UPI QR ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଫର୍ମ ପୁରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ 'ଅପ୍ ଅପ୍ ଅପ୍ ଅପ୍ କରନ୍ତୁ' କରନ୍ତୁ |

UPI QR Code Form Odia

ଅପ୍ ନାହିଁ କି? ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ବିବରଣୀ ସହିତ ଏକ UPI QR ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ!

UPI QR ସହିତ ବେନିଫାଇଟ୍ |:

ଭୁତୁ qr କୋଡ୍ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରେ |

ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ତତକ୍ଷଣାତ୍ କ୍ରେଡିଟ୍ |

ହ୍ ats ାଟସ୍ ଆପ୍ କୁ ମାଗଣା ତତକ୍ଷଣାତ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ |

ନା କି

Qr କୋଡ୍ ଷ୍ଟିକର ଅର୍ଡର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ବିତରଣ କରିଛନ୍ତି |

0% mdr, 0% କାରବାର ଶୁଳ୍କ |

କ No ଣସି ସ୍ୱାଇପ୍ ମେସିନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ |

ଆଜୀବନ ବ id ଧତା |

ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏବଂ ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଉଭୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ |

ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ତତକ୍ଷଣାତ୍ କ୍ରେଡିଟ୍ |

0% mdr, 0% କାରବାର ଶୁଳ୍କ |

ନା କି

ଆଜୀବନ ବ id ଧତା |

ହ୍ ats ାଟସ୍ ଆପ୍ କୁ ମାଗଣା ତତକ୍ଷଣାତ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ |

କ No ଣସି ସ୍ୱାଇପ୍ ମେସିନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ |

Qr କୋଡ୍ ଷ୍ଟିକର ଅର୍ଡର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ବିତରଣ କରିଛନ୍ତି |

ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏବଂ ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଉଭୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ |

ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ UPI QR କୋଡ୍ ର ଲାଭ|:

ବଣିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ UPI QR କୋଡ୍ ଅଛି |

ସାଲୋସ

ପନିପରିବା ବିକ୍ରେତା |

କାଫେ

ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୋକାନଗୁଡିକ |

କିରା ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକ |

ଗ୍ୟାରେଜ୍ |

ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଅନୁଷ୍ଠାନ |

ବୃତ୍ତିଗତ ସେବାଗୁଡିକ |

UPI QR ମୋର ଅନେକ ବ୍ରାଣ୍ଡ ବ୍ୟବହାର କଲା |

କାରବାର ମୂଲ୍ୟ

0%

ଗ୍ରାହକ ସମର୍ଥନ ସର୍ବଦା କେବଳ ଏକ କ୍ଲିକ୍ ଦୂରରେ |

ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କିମ୍ବା ଏକ ହାତ ଦରକାର? ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଏଠାରେ ଅଛୁ | ଆମର ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ (ପ୍ରକୃତ ମଣିଷ) ରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ | ଲାଇଭ୍ ଚାଟ୍ କିମ୍ବା ଇମେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାହକ-ଅବସେସ୍ ହୋଇଥିବା ସମର୍ଥନ ଦଳ |

* UPI QR କୋଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ, UPI QR କୋଡ୍ ପାଇଁ ସଠିକ୍ ବିବରଣୀ ଫର୍ମରେ ଥିବା ଫର୍ମରେ ଭରିବା ପାଇଁ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍। | ବିକିର୍ ୟୁଥ୍ ଆପ୍ / ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ବିବରଣୀ ପାଇଁ ବିକାଟୁପି ଦାୟୀ ନୁହେଁ। *